SAASC |  e-Content

-Content


Dr.K.Prabhu
(Biotechnology)


Dr.M.Chinnadurai
(Tamil)


Dr.N.Rameshkannan
(Biochemistry)


Dr.T.Sivavijayakumar
(Biotechnology)


Ms.S.Brahadha prasana
(Sanskrit)


Dr.J.Radhika
(Biochemistry)


Dr.Shanmugam
(Tamil)


Ms.S.S.Saranya
(English)


Dr.Raghavan
(Soft Skill)


Dr.S.Sasikala
(MSW)


Dr.S.Ramya
(Bank Management)


Dr.S.Arif Nisha
(Biotechnology)


Dr.R.Praveena
(Botany)


Dr.K.Rajalakshmi
(Chemistry)


Dr.M.Sughasiny
(Computer Science)


R.Palanikumar
(Mathematics)


Mr.R.Nirmal Kumar
(Physics)


Dr.G.Sridharan
(Biochemistry)


Dr.A.Meharaj Banu
(Commerce)


Dr.S.Vidya
(Microbiology)


Dr.S.Lakshmi
(Library and Information Science)