Responsive image Responsive image Responsive image Responsive imageSAASC |  COMPUTER SCIENCEAchievementsS. No NAME COURSE YEAR URE - RE
1 Dhivya S M.Sc(I.T) 2014-2016 10
2 Saranya Sridaharan Iyengar BCA 2014-2017 3
3 R.Dharani CS 2014-2017 6
4 Ms.M.Kalaivani IT 2015-2017 4
5 Mr.A.Santhoshraj BCA 2015-2018 5
6 Ms.M.Pragathi CS 2015-2018 26
7 Ms.L.N.Andal CS 2016-2019 3
8 Ms.R.Niverlin BCA 2016-2019 16
9 S.Sowmiya MCA 2015-2018 6
10 C.Asha Catherine M.Sc(I.T) 2016-2018 9
11 Ms.C.Parameshwari MCA 2016-2019 9
12 Mr.N.Sathishkumar M.Sc(I.T) 2017-2019 10